TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

TTTH - Tuần Giáo tổ chức Hội nghị rút...

Ngày 7/8/2019, Ban chỉ đạo 24 huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1276/TTr-UBND

Tờ trình V/v: cho công chức lãnh đạo, quản lý tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, năm 2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

1278/TB-UBND

Thông báo V/v: công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2019

lượt xem: 18 | lượt tải:29

1279/UBND-TCKH

Công văn V/v: báo cáo tình hình tăng giảm tài sản từ đầu năm 2019 đến nay và việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

lượt xem: 2 | lượt tải:2

89/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đâu tư xây công trình nâng cấp kênh bản Ta và Thủy lợi bản Hua Ca

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1277/TB-UBND

Thông báo V/v: công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét công chức huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:10

1034/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mường Khong khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lường Văn Tâm

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1269/UBND-PNNPTNT

Công văn tham gia vào dự thảo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Ngành nông nghiệp và PTNT năm 2019 và những năm tiếp theo

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1270/KTHT

Công văn thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1274/BC-BĐDHDQT

Báo cáo V/v: hoạt động của ban địa diện HĐQT- NHCSXH huyện Tuần Giáo 6 tháng đâu năm 2019 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1275/BC-UBND

Báo cáo V/v: kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát theo thông báo số 189/TB-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1033/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mường Khong khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lường Văn Phòng

lượt xem: 4 | lượt tải:3

1043/2019/NQ-BĐDHĐQT

Nghị quyết ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo quý II năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1271/UBND-VP

Công văn V/v: Đồng ý tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CCVC - LĐ huyện Tuần Giáo lần thứ VI - năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:3

1273/UBND-TNMT

Công văn V/v: Nhất trí cho công ty cổ phàn thủy điện SODIC Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện SODIC ( khu vực đầu mối)

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1266/BC-UBND

Báo cáo V/v: thống kê số liệu công chức, viên chức từ năm 2010 tháng 6 năm 2019

lượt xem: 17 | lượt tải:19

1031/QĐ-UBND

Quyết định V/v Phê duyệt dự toán tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tuần Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

lượt xem: 7 | lượt tải:5

1261/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:5

1262/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với công chức cấp xã

lượt xem: 7 | lượt tải:8

1263/BC-UBND

Báo cáo Kết quả phòng, chống bệnh Dại trên địa huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1264/UBND-BVTV

Công văn V/v: Chủ động phòng chống sinh vật gây hại từ nay đến cuối vụ Mùa 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1265/BC-UBND

Báo cáo V/v: Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

lượt xem: 6 | lượt tải:3

1267/UBND-VP

Công văn V/v: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Điện Biên

lượt xem: 7 | lượt tải:4

1268/UBND-TNMT

Công văn V/v: Tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ

lượt xem: 10 | lượt tải:3

1258/UBND-KTHT

Công văn V/v thực hiện kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên đến năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:3

20/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1257/UBND-NN

Công văn V/v: hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1260/TTr-BATGT

Tờ trình Đề nghị cắm biển báo hiệu đường bộ tại khu vực thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:7

1020/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Đoàn Người cao tuổi đi thực tế tại thánh phố Điện Biên Phủ

lượt xem: 8 | lượt tải:7

1248/UBND-LĐTBXH

Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 8 | lượt tải:6

1249/UBND-TTr

Công văn V/v: Đôn đốc gửi báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

lượt xem: 6 | lượt tải:3

71/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 3 | lượt tải:2

70/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 giao cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/WDD-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:2

69/HĐND-VP

Công văn phân bổ kinh phí cho các xã thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách xã hội tiền điện quý II năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:2

22/BC-BKTXH

Báo cáo Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:2

23/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, II năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

24/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( đợt II) và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 4 | lượt tải:2

68/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt II và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 4 | lượt tải:2

6/QĐ-HĐND

Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông truyền thống Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VI, 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:7

66/CTR - HĐND

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:6

67/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 15 | lượt tải:7

21/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v Hủy dự toán đối với các khoản chi khác đã giao đầu năm đến ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:10

65/HĐND - VP

Công văn V/v: Đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

lượt xem: 14 | lượt tải:9

64/HĐND-VP

Công văn danh sách đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm

lượt xem: 18 | lượt tải:17

3/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 36 | lượt tải:17

4/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 23 | lượt tải:12

5/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 20 | lượt tải:11

6/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 28 | lượt tải:14

63/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

lượt xem: 27 | lượt tải:13

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 54 | lượt tải:301

62/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND

lượt xem: 26 | lượt tải:12

61/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 43 | lượt tải:35

16/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 32 | lượt tải:40

17/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 37 | lượt tải:37

18/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018

lượt xem: 28 | lượt tải:40

19/BC-BKTXH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 29 | lượt tải:33

20/BC-BKTXH

Báo cáo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 26 | lượt tải:38

54/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 31 | lượt tải:26

55/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 31 | lượt tải:24

56/BC-HĐND

Báo cáo Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 27 | lượt tải:23

57/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HDDND huyện khóa XX

lượt xem: 40 | lượt tải:19
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây