Tin tiêu điểm

LỄ HỘI HOA BAN 2019

864/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Thẩm Táng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

lượt xem: 2 | lượt tải:2

865/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nhà máy Thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên - Hạng mục lòng hồ ( Đợt 2)

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1080/BC-UBND

Báo cáo kết quả xác định chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đối với từng cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1081/UBND-VP

Công văn V/v: Đôn đốc sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc huyện Tuần Giáo ( lần 1)

lượt xem: 3 | lượt tải:2

1084/UBND-NN

Công văn V/v: Rà soát, thống kê đàn lợn thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1085/UBND-BQLDACCT

Công văn V/v: Giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( CT - 135) giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1086/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chương trình 135, giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1087/CTR - UBND

Chương trình lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2019)

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1088/UBND-KTHT

Công văn V/v: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với nội dung tiêu chí số 4 về điện nông thôn năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1089/BC-UBND

Báo cáo Về việc rà soát, bổ sung danh mục cầu vào chương trình xây dựng cầu dân sinh

lượt xem: 2 | lượt tải:2

1090/UBND-NN

Công văn V/v: Tham gia ý kiến điều chỉnh diện thăm dò quặng chì kẽm khu vực Háng Trở xã Mường Báng huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1091/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo bảo quốc phòng an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

862/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Giao quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông đối với bà Cà Thị Thanh

lượt xem: 7 | lượt tải:7

1072/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Tuần Giáo và Nghị quyết số 23-NQ&#

lượt xem: 3 | lượt tải:2

861/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Thín khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 2 | lượt tải:5

1073/UBND-TP

Kế hoạch Thực hiện Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:2

1074/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1076/UBND-TH

Công văn V/v:Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:3

1077/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2020; Kế hoạch đầu tư công lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1078/BC-UBND

Báo cáo về cung cấp số liệu để báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

lượt xem: 5 | lượt tải:4

1079/BC-UBND

Báo cáo về một số mô hình, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1071/UBND-VP

Công văn V/v: thưc hiện việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh

lượt xem: 5 | lượt tải:2

27/BC-BTCD

Báo cáo Công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 7 năm 2019 ( Từ 03/6/2019 đến 12/7/2019)

lượt xem: 2 | lượt tải:2

1068/UBND-NN

Công văn V/v: Rà soát, thống kê rừng sản xuất là rừng trồng trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 1 | lượt tải:1

1069/UBND-KTHT

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Dự án " Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1063/KH-UBND

Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

849/QĐ-UBND

Quyết định Về việc gia hạn giải quyết đơn đề nghị

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1055/BC-UBND

Báo cáo số liệu cây trồng bị thiệt hại do thiên tai ( nắng nóng) xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1056/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội"

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1057/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:1

3/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

4/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 2 | lượt tải:2

5/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:3

6/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 9 | lượt tải:3

63/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:4

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 33 | lượt tải:186

62/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND

lượt xem: 5 | lượt tải:2

61/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:29

16/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 16 | lượt tải:32

17/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 10 | lượt tải:29

18/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018

lượt xem: 9 | lượt tải:32

19/BC-BKTXH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 12 | lượt tải:25

20/BC-BKTXH

Báo cáo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:28

54/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:17

55/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 10 | lượt tải:16

56/BC-HĐND

Báo cáo Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 9 | lượt tải:15

57/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HDDND huyện khóa XX

lượt xem: 11 | lượt tải:13

58/BC-UBND

Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng;tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm năm 2019

lượt xem: 18 | lượt tải:13

59/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 21 | lượt tải:16

60/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:12

47/HC-HĐND

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang

lượt xem: 17 | lượt tải:11

48/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sach năm 2018 cho xã Quài Tở

lượt xem: 16 | lượt tải:9

49/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang

lượt xem: 19 | lượt tải:9

51/BC-BPC

Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

lượt xem: 18 | lượt tải:10

52/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 25 | lượt tải:12

5/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX

lượt xem: 32 | lượt tải:25

46/HĐND-VP

Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về đào tạo bồi dưỡng theo công văn 838/SNV-CCVC ngày 10/6/2019 của sở nội vụ

lượt xem: 25 | lượt tải:15

45/CTR-HĐND

chương trình công tác tháng 6/2019

lượt xem: 29 | lượt tải:19

44/BC-UBND

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 72 | lượt tải:54

43/TB-HĐND

Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện

lượt xem: 54 | lượt tải:23
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây