TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Quốc phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1654/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định ban hành kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2022
2 1/CT-UBND 06/01/2021 Chỉ thị của UBND về công tác tuyển quân năm 2021
3 145/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch tập huấn luật dân quân tự vệ, dự bị động viên
4 137/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng già làng trưởng họ tộc người có uy tín trong cộng đồng dân cư năm 2020
5 480/QĐ-UBND 27/04/2020 Quyết định Triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2020
6 479/QĐ-UBND 27/04/2020 Quyết định Tập trung quân nhân dự bị huấn luyện năm 2020
7 76/KH-UBND 27/04/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
8 165/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2020
9 15/KH-GDQPAN 03/02/2020 Kế hoạch Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
10 14/KH-UBND 03/02/2020 Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019
11 2109/KH-UBND 27/12/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
12 1939/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020
13 1507/KH-UBND 25/09/2019 Kế hoạch công tác tuyển quân năm 2020
14 946/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và na ninh đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội huyện Tuần Giáo năm 2020
15 995/BC-HĐGDQPAN 28/06/2019 Báo cáo Kết quả công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh ( Từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2019)
16 373/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuần Giáo
17 372/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuần Giáo
18 297/QĐ-UBND 18/04/2019 Quyết định gọi sỹ quan dự bị đi bổ túc cán bộ Đại hội năm 2019 đồng chí Mùa A Thu
19 244/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định V/v:Triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019
20 243/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định V/v: Thành lập Tổ giáo viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019
21 242/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định V/v: Thành lập Ban tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019
22 241/QĐ-HĐGDQPAN 04/04/2019 Quyết định Triệu tập cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019
23 472/BC-UBND 03/04/2019 Báo cáo Việc thực hiện chính sách pháp luật về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo
24 136/QĐ-UBND 08/03/2019 Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2019
25 109/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định V/v: Gọi hạ sĩ quan hạng 1 đi đào tạo Sỹ quan dự bị tại trường Quân sự Quân khu 2 năm 2019 ( Đồng chí Giàng A Kỷ)
26 108/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định V/v: Gọi hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đi đào tạo Sỹ quan dự bị tại trường Quân sự quân khu 2 năm 2019 ( Đồng chí Lò Văn Hùng)
27 184/BC-UBND 15/02/2019 Báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc quốc gia năm 2018
28 84/QĐ-UBND 15/02/2019 Quyết định tập trung quân nhân dự bị tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và củng cố thao trường huấn luyện
29 167/KH-UBND 12/02/2019 Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019
30 33/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2019
31 11/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019
32 1775/KH-UBND 11/12/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2018
33 1276/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định V/v: Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2019
34 1244/QĐ-UBND 06/11/2018 Quyết định Điều động Dân quân tham gia phá hủy bom mìn còn tồn đọng sau chiến tranh
35 1208/QĐ-UBND 24/10/2018 Quyết định Thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện năm 2019
36 1197/QĐ-UBND 22/10/2018 Quyết định Về việc điều động công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019
37 1147/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định V/v: trưng tập lực lượng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 ( Đổi lại thời gian)
38 1120/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Lường Văn Thoan)
39 1119/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Cà Văn Xuấn)
40 1118/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí:Quàng Văn Xoan)
41 1117/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí:Quàng Văn Phải)
42 1116/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Lường Văn Thủy)
43 1115/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Quàng Văn Thiên)
44 1114/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Cà Văn Sáng)
45 1113/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Tòng Văn Pánh)
46 1112/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Cà Văn Dũng)
47 1109/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định Điều động trung đội Dân quân cơ động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện
48 1104/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định Tập trung quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018
49 1340/KH-UBND 24/09/2018 Kế hoạch công tác tuyển quân năm 2019
50 1089/QĐ-UBND 24/09/2018 Quyết định tạm giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019
51 4/2018/CT-UBND 21/09/2018 Chỉ thị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
52 1023/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định tập trung quân nhân dự bị huần luyện năm 2018
53 1247/KH-UBND 06/09/2018 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 huyện Tuần Giáo năm 2019
54 699/QĐ-UBND 12/07/2018 Quyết định tập trung quân dân dự bị huấn luyện năm 2018
55 870/TB-ĐKT 22/06/2018 Thông báo thành phần, thời gian, địa điểm kiểm tra hệ thống kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ
56 597/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định V/v: Thành lập Đoàn kiểm tra hệ thống kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ huyện
57 842/KH-UBND 15/06/2018 Kế hoạch Tổ chức sơ kết thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng ( 03/03/1959 - 03/03/2019) 30 năm ngày Biên phòng toàn dân ( 03/03&
58 824/UBND-QS 14/06/2018 Quyết định V/v: Kiểm tra hệ thống kế hoaạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện
59 339/QĐ-HĐGDQP&AN 19/04/2018 Quyết định V/v: Triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2018
60 337/QĐ-HĐGDQP&AN 19/04/2018 Quyết định V/v: Thành lập Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018
61 481/BC-UBND 09/04/2018 Báo cáo V/v kết quả 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1994-2018
62 309/KH-UBND 13/03/2018 Kế hoạch công tác của ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Tuần Giáo năm 2018
63 307/KH-UBND 13/03/2018 Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã thị trấn năm 2018
64 155/QĐ-UBND 13/03/2018 Quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2018
65 154/QĐ-UBND 13/03/2018 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phòng không nhân dân
66 153/QĐ-UBND 13/03/2018 Quyết định thành lập tổ đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã thị trấn năm 2018
67 152/QĐ-UBND 13/03/2018 Quyết định thành lập ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2018
68 198/KH-UBND 22/02/2018 Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018
69 194/KH-UBND 14/02/2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018
70 130/KH-GDQP-AN 30/01/2018 Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2018
71 1672/KH-UBND 24/11/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Tuần Giáo
72 1229/QĐ-UBND 15/11/2017 Thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018
73 1215/QĐ-UBND 14/11/2017 điều động công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,095
  • Tháng hiện tại183,580
  • Tổng lượt truy cập9,516,033
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây