Tuần Giáo: Tổ chức Đại hội điểm cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ tư - 02/01/2019 08:32
Chiều ngày 27 và 28/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2019-2024), đây là đơn vị được chọn làm điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn của huyện Tuần Giáo.
    Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Vàng thị Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các ông, bà trong Ban Thường trực; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân xã Quài Tở; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các ban ngành đoàn thể xã; đại diện cấp ủy ấp và 86 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Quài Tở.
image001
image003
Các đại biểu dự Đại hội

   Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Quài Tở đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021); Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

   MTTQ xã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động. Trong nhiệm kỳ MTTQ Việt nam xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được trên 500 buổi tại 27 bản.

   Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam hằng năm (18 tháng 11); phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT từng bước được mở rộng và phát triển; 27/ 27 bản có đội văn nghệ quần chúng; toàn xã có 01 câu lạc bộ bóng truyền, 01 câu lạc bộ bóng đá.

   Phát huy chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trong nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc xã đã làm tốt công tác truyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia như: Cuộc vận động vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nay là cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.... đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; xây dựng gia đình, bản văn hoá. Năm 2015 Ủy ban MTTQ xã Quài Tở đã mạnh dạn đăng ký xây dựng 01 mô hình "5 không" tại bản Xôm; 02 mô hình  "Tổ an ninh tự quản"  tại các bản Thẳm Pao, Pom Ban; 03 mô hình "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường"  tại các bản Hới I, bản Xôm, bản Ta. Sau ba năm thực hiện và nhân rộng mô hình đến nay xã có 14 mô hình Tổ an ninh tự quản; 17 mô hình Tổ tự quản vệ sinh môi trường; 05 mô hình  "5 không" các mô hình  đã từng bước đi vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả. Năm 2017, MTTQ xã đã mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" do MTTQ huyện phát động tại bản Ta, sau một năm triển khai thực hiện mô hình bước đầu đã có kết quả nhất định, được Ban Thường trực MTTQ huyện đánh giá cao; tháng 10/2018 MTTQ xã đã nhân rộng mô hình ra 03 khu dân cư.

   Hưởng ứng cuộc vận động MTTQ xã tích cực phối hợp chính quyền rà soát các tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức, thực hiện đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2020 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền trongNhân dânvề ý nghĩa của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức lồng ghép tổ chức 57 hội nghị tuyên truyền cho 3420 lượt người tham dự về ý nghĩa, mục đích, nội dung của cuộc vận động. Công tác chăm lo cho người nghèo, trong nhiệm kỳ đã vận động ủng hộ được trên 70 triệu đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ của tỉnh, huyện, MTTQ xã đã triển khai làm 11 nhà đại đoàn kết; trao bò sinh sản cho 03 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 34 suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ chức, cá nhân trao 56 suất quà Tết cho các hộ nghèo, người uy tín. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ  09 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn.

   Phong trào đền ơn đáp nghĩa vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  trên 65 triệu đồng; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hoạt động cứu trợ, cứu nạn; ủng hộ Miền trung với tổng số tiền trên 7 triệu đồng.

   Công tác tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực MTTQ xã chủ trì phối hợp tổ chức 04 hội nghị đối thoại MTTQ và Nhân dân đối thoại với người đứng đầu chính quyền; chủ trì thực hiện 04 cuộc giám sát; hướng dẫn, đôn đốc Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức được 11 cuộc. Nội dung giám sát về chế độ chính sách cho người dân tộc thiểu số;công tác tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP; giám sát về phát gạo cứu đói, giám sát về chi trả thủy lợi phí....Trong nhiệm kỳ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) , MTTQ  phối hợp HĐND- UBND, Ủy ban bầu cử xã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Kết quả: 100% cử tri đi bầu cử, bầu được 04 đại biểu HĐND huyện; 31 đại biểu HĐND xã. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện xã tiếp xúc cử tri 182 cuộc, với 10.920 lượt cử tri tham dự.

image005
image007
Bà Vàng Thị Bình - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu

   Phát biểu tại Đại hội bà Vàng thị Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quài Tở trong nhiệm kỳ 2019-2024 cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, củng cố lòng tin của Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Mặt trận; khắc phục tính hình thức, chạy theo số lượng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quần chúng Nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, hội nghị đối thoại, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

image009
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quài Tở khóa XVIII ra mắt Đại hội

   Đại hội, đã hiệp thương cử 45 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó Ban Thường trực 03 vị, ông Lò Văn Hùng tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quài Tở. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Tác giả: Nguyễn Huyền, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây