Website tạm ngưng hoạt động

Website tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, bảo trì. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này! Hệ thống hồ sơ công việc của huyện vẫn hoạt động bình thường tại địa chỉ: Http://tuangiao.gov.vn:8080 hoặc Http://hscv.tuangiao.gov.vn
Hoặc: 113.160.144.103:8080