VPUB: Tuần Giáo tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Thứ hai - 21/01/2019 10:46
Ngày 16/01/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Giàng Trùng Lầu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Văn Hùng – Phó bí thư Thường trực, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí: Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị  thuộc huyện;  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.
 

image001
(Đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện phát biểu Khai mạc Hội nghị)

   Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2018, UBND huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện nên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lượng lương thực đạt 37.563 tấn, đạt 100,6% KH, tăng 932,8 tấn so với năm 2017; Tổng đàn gia súc đạt 95.770 con, đạt 99,9% KH, tăng 3.882 con so với năm 2017; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,5%, tăng 0,52% so với năm 2017; sản xuất công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước; Công tác quản lý tài chính ngân sách được đảm bảo với thu ngân sách trên địa bàn đạt 57 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán huyện giao, đạt 131,0% dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 xuống còn 44,17%, đạt 102,2% KH, giảm 4,75% so với năm 2017; Tạo việc làm mới cho 1.100 lao động, đạt 100%; xây dựng thêm 02 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã, đạt 100% KH; được tỉnh công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100% KH …đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đang từng bước được nâng lên; Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

   Bên cạnh những kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 còn một số hạn chế như:Chỉ tiêu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tình trạng vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng vẫn còn diễn ra; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình còn chậm; tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất còn diễn ra tại một số xã, thị trấn, công tác GPMB của một số ít công trình, dự án còn chậm, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có thời điểm còn chậm; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ phát triển sản xuất, có việc triển khai chưa kịp thời; công tác tham mưu, trao đổi phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa chủ động, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn thấp; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp.
 

image003
(Đồng chí Giàng Trùng Lầu – Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

   Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Trùng Lầu – Bí thư huyện ủy tin tưởng  rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.

   Về nhiệm vụ và giải pháp, tại Hội nghị UBND huyện đã nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp trong Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019.Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyệnyêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

   Một là: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của các cơ quan đơn vị; các thành viên UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương IV, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2019; không để chậm trễ trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả đạt được trong quý I, để bàn và thực hiện tốt trong quý tiếp theo.

   Hai là: Tập trung thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể hóa nhất trên cơ sở thực tiễn công việc được giao; phân công phân nhiệm một cách rõ ràng, chi tiết trong chỉ đạo điều hành; chỉ đạo theo dõi đôn đốc các công việc được giao, có đánh giá nhận xét về chất lượng và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

   Ba là: Khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế; quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo kể cả kiểm điểm trách nhiệm. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; hiệu lực hiệu quả kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm từ cơ sở. Khắc phục công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong giải quyết công việc không để đùn đẩy kéo dài, trì trệ, ùn tắc.

   Bốn là: Quan tâm cải cách hành chính; Công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đo đếm sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.

   Năm là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt các phòng ban chuyên môn cần phối hợp UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững một cách thiết thực, hiệu quả và đảm bảo thời gian quy định. Chỉ đạo các xã xây dựng lộ trình, có nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí, các tiêu chí có khả năng hoàn thành cao… các xã được hỗ trợ làm Nhà văn hoá bản và đường giao thông bản cần đẩy nhanh tiến độ tham gia đóng góp của cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

   Sáu là:Triển khai các cuộc thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm để có các kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định nhằm chấn chỉnh công tác quản lý; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác tiếp dân, xử lý đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

   Bảy là: Các đồng chí thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không đùn đẩy trách nhiệm thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Quan tâm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo chất lượng nội dung, chính xác về số liệu và thời gian báo cáo theo quy định. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về thực thi chế độ báo cáo.

   Tết cổ truyền Kỷ hợi đang đến gần, trước mắt các cấp, các ngành, Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm xem xét đến đời sống của người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo trên địa bàn. Đảm bảo mọi điều kiện cho nhân dân các dân tộc trong huyện đón xuân an toàn vui tươi và đầm ấm.

   Năm 2019 chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong huyện, tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019./.

VPUB

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây