Tên TTHC

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Mức độ 1
Ngày ban hành 15/05/2018
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Giáo dục và Đào Tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện + Hiệu trưởng có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển đổi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của trường, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi loại hình trường.
+ Căn cứ hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non bán công tiến hành thực hiện việc chuyển đổi và báo cáo kết quả chuyển đổi về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.
Thủ tục hành chính - Tên TTHC: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ + Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường;
+ Đề án chuyển đổi loại hình trường;
+ Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;
+ Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - Nhà trường, cơ sở mầm non bán công.
Kết quả thực hiện Quyết định Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập của Chủ tịch UBND cấp huyện.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Cơ sở pháp lý Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Phạm vi áp dụng Lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Nội dung yêu cầu

1. Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trường

Trên cơ sở quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệu trưởng trường bán công xây dựng đề án chuyển đổi. Đề án chuyển đổi phải làm rõ những nội dung (Xác định loại hình trường cần chuyển đổi; Thời điểm chuyển đổi; Nội dung chuyển đổi)

2. Về tổ chức: trường bán công khi được chuyển sang trường công lập hoạt động theo Điều lệ trường công lập cùng cấp học; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và các quy định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Về nhân sự

a) Đối với người lao động trong biên chế nhà nước (nếu có) được giữ nguyên biên chế và được hưởng mọi quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Đối với người lao động ngoài biên chế nhà nước, giải quyết theo các hướng sau:

- Tuyển dụng vào biên chế theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Ký hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động; người lao động được hưởng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đối với người học: được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của điều lệ trường công lập cùng cấp học.

5. Về tài sản, tài chính

Sau khi tiến hành kiểm kê, xác định thực tế giá trị tài sản, tài chính theo nguồn gốc hình thành thì đối với bộ phận tài sản, tiền vốn được hình thành từ nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động của trường bán công khi chuyển sang trường công lập được xử lý như sau:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn muốn nhận lại tài sản, tiền vốn thì tài sản, tiền vốn được trả lại cho tổ chức, cá nhân đó;

b) Trường hợp trường công lập có nhu cầu tiếp nhận và sử dụng thì tiến hành thẩm định giá thông qua Hội đồng thẩm định giá để xác định giá làm cơ sở thanh toán cho tổ chức, cá nhân góp vốn;

c) Trường hợp trường công lập không có nhu cầu sử dụng tài sản và tổ chức, cá nhân góp vốn không muốn nhận thì tài sản sẽ được bán thanh lý để trả lại cho tổ chức, cá nhân góp vốn.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào Tạo"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Mức độ Ngày ban hành Tên TTHC
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
- Mã thủ tục BVH-DBI-279069
- Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
- Mã thủ tục BVH-DBI-279068
- Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
- Mã thủ tục BVH-DBI-279067
- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện
2 01/01/2018 - Tên TTHC: Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Mã hồ sơ T-DBI-286071-TT
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện, hoặc nộp qua đường bưu điện.
2 01/01/2018 - Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện, hoặc nộp qua đường bưu điện.

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC02010.jpg DSC02102.jpg DSC01992.jpg DSC02082.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC02106.jpg DSC01996.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC02098.jpg DSC01988.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02110.jpg DSC02000.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02071.jpg DSC02051.jpg DSC02031.jpg DSC02011.jpg DSC02103.jpg DSC01993.jpg DSC02083.jpg DSC02063.jpg
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây