QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Mức độ2
Ngày ban hành30/11/2017
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng tài nguyên - Môi trường
Lĩnh vựcĐất đai
Tài nguyên, môi trường
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện-Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.- Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận. -Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Thủ tục hành chínhTên thủ tục hành hínhThủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtCách thức thực hiện- Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất Giấy chứng hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm:1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; hoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận;2. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận; hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận;3. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhậnhoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận; do thiên tai, hỏa hoạn.b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời hạn giải quyết10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiệnĐối tượng thực hiện Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận.+Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cấp huyện đối với trường hợp cấp lại trang bổ sung.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cấp huyện- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Kết quả thực hiện- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. - Giấy chứng nhận.
Lệ phíLệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: + Tại các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay là 100.000 đồng/ 1 lần cấp đối với trường hợp cấp mới; Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận, bổ sung vào giấy chứng nhận: 50.000 đ/lần cấp.+ Tại các thị trấn, các xã thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh là: 50.000 đồng /lần cấp đối với trường hợp cấp mới; Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận, bổ sung vào giấy chứng nhận: 25.000 đ/ lần cấp.Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: + Tại các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay là 20.000 đồng/ 1 lần cấp đối với trường hợp cấp mới; Cấp lại: 15.000/ lần cấp. + Tại các thị trấn, các xã thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh: 10.000 đồng / lần cấp đối với trường hợp cấp mới; Cấp lại: 7.500đ/lần cấp.+ Tại các xã còn lại trên địa bàn tỉnh (ở nông thôn): Miễn thu.Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/ lần cấp.
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiĐơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
Cơ sở pháp lý- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ; có hiệu lực từ ngày 03/3/2017.- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngỳ 15/5/5014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 03/3/2015.- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; có hiệu lực từ ngày 20/8/2017.
Phạm vi áp dụngTổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Nội dung yêu cầuSau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng tài nguyên - Môi trường"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng tài nguyên và Môi trường"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây