Chào mừng ĐH Đảng các cấp

VPUB: Ngày 12/01/2018 UBND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Thứ hai - 15/01/2018 03:01 1.241 0
VPUB: Ngày 12/01/2018 UBND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Giàng Trùng Lầu – Bí thư huyện ủy (dự và chỉ đạo hội nghị); đồng chí Lê Văn Hùng – Phó bí thư Thường trực, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí: Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị  thuộc huyện;  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.
DSC00131
ồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện phát biểu Khai mạc Hội nghị)
        Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2017, UBND huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện nên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lượng lương thực đạt 36.630,5 tấn, đạt 102,1% so với Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm (sau đây được viết tắt là NQ); tổng đàn đàn gia súc đạt 91.888 con, đạt 100,7% so với NQ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 34,5%, đạt 100% so với NQ. Sản xuất công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý tài chính ngân sách được đảm bảo; thu ngân sách trên địa bàn 52,17/44,28 tỷ đồng, đạt 117,8% NQ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có công với cách mạng. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
        Bên cạnh những kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 còn một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, tình trạng cố ý hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng có diễn biến phức tạp; Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình và công tác quyết toán các dự án hoàn thành có nhiều cố gắng, song còn chậm; Tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất còn diễn ra ở một số xã, thị trấn; Chất lượng lao động qua đào tạo nghề chưa cao, số hộ giảm nghèo hàng năm thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh; Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư nạc danh, vượt cấp vẫn xảy ra; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định như: tuyên truyền, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, trộm cắp, mua bán, sử dụng ma túy…
          Những tồn tại, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chủ yếu, như: công tác chỉ đạo điều hành của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thực sự quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy đúng mức; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi, có chỗ chưa thực sự được đề cao; có việc còn nôn nóng trong quản lý; đôn đốc kiểm tra cấp dưới chưa được khắc phục triệt để; việc nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao; việc chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra chưa kịp thời. Đó là những nội dung cần được làm rõ và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 trong Hội nghị hôm nay.
DSC00124
          Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Trùng Lầu – Bí thư huyện ủy tin tưởng  rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.
Về nhiệm vụ và giải pháp, tại Hội nghị UBND huyện đã nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp trong Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018. Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
       Một là: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của các cơ quan đơn vị; các thành viên UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương IV, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2018; không để chậm trễ trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả đạt được trong quý I, để bàn và thực hiện tốt trong quý tiếp theo.
          Hai là: Tập trung thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể hóa nhất trên cơ sở thực tiễn công việc được giao; phân công phân nhiệm một cách rõ ràng, chi tiết trong chỉ đạo điều hành; chỉ đạo theo dõi đôn đốc các công việc được giao, có đánh giá nhận xét về chất lượng và thời gian thực hiện nhiệm vụ.
          Ba là: Khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế; quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo kể cả kiểm điểm trách nhiệm. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; hiệu lực hiệu quả kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm từ cơ sở. Khắc phục công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong giải quyết công việc không để đùn đẩy kéo dài, trì trệ, ùn tắc.
        Bốn là: Quan tâm cải cách hành chính; Công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đo đếm sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.
         Năm là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt các phòng ban chuyên môn cần phối hợp UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững một cách thiết thực, hiệu quả và đảm bảo thời gian quy định. Chỉ đạo các xã xây dựng lộ trình, có nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí, các tiêu chí có khả năng hoàn thành cao… các xã được hỗ trợ làm Nhà văn hoá bản và đường giao thông bản cần đẩy nhanh tiến độ tham gia đóng góp của cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.
         Sáu là: Triển khai các cuộc thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm để có các kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định nhằm chấn chỉnh công tác quản lý; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác tiếp dân, xử lý đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
         Bảy là: Các đồng chí thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không đùn đẩy trách nhiệm thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Quan tâm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo chất lượng nội dung, chính xác về số liệu và thời gian báo cáo theo quy định. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về thực thi chế độ báo cáo.
         Năm 2018 chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong huyện; tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018./.

 
VPHĐND-UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC01996.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC01988.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02000.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC01992.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC01993.jpg DSC02103.jpg DSC02083.jpg DSC02063.jpg DSC02043.jpg DSC02023.jpg DSC02003.jpg DSC02095.jpg
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?

VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA UBND HUYỆN

221/TTr-UBND

Tờ trình Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 5 | lượt tải:5

222/TTr-UBND

Tờ trình V/v đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Năm học 2020 - 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:6

376/BC-UBND

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020, định hướng trong thời gian tới

lượt xem: 4 | lượt tải:3

377/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:3

378/BC-UBND

Báo cáo rà soát việc thực hiện chế độ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP

lượt xem: 3 | lượt tải:2

379/BC-UBND

báo cáo kiểm tra rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực QLNN của UBDT

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1282/QĐ-UBND

Quyết định V/v tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 3 | lượt tải:3

1285/UBND-LĐTBXH

Công văn Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện.

lượt xem: 6 | lượt tải:3

1279/UBND-TNMT

Công văn V/v đề xuất, lựa chọn vị trí thay thế các mốc độ cao quốc gia hạng I, hạng II bị mất, hư hại không sử dụng được trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:5

1280/UBND-NN

Công văn Vv tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1281/UBND-VP

Công văn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1868/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn lại các khối, cụm thi đua thuộc huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:3

1870/QĐ-UBND

Quyết định V/v giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (trước đây là HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) cho các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 7 | lượt tải:7

374/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

lượt xem: 10 | lượt tải:5

375/BC-UBND

Báo cáo Tình hình phân bổ, giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2020 đến 30/9/2020 và dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2021

lượt xem: 17 | lượt tải:11

1277/UBND-NV

Công văn V/v phối hợp trả lời phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức

lượt xem: 15 | lượt tải:12

1856/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Phúc Đồng

lượt xem: 11 | lượt tải:11

1857/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:6

144/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 2020-2021

lượt xem: 38 | lượt tải:20

218/TT-UBND

Tờ trình Về việc điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:11
VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA HĐND HUYỆN

30/QĐ-HĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:1

53/BC-BKTXH

Báo cáo Điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:5

14/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế- Xã hội và Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 5 | lượt tải:7

18/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 4 | lượt tải:6

96/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh dự toán năm 2020 kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tè trung tâm dịch vụ nông nghiệp về phòng kinh tế hạ tầng

lượt xem: 6 | lượt tải:5

15/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 8 | lượt tải:5

17/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm uỷ viên UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 8 | lượt tải:5

16/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 5 | lượt tải:5

19/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 6 | lượt tải:5

20/NQ-HĐND

Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 6 | lượt tải:5

21/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 6 | lượt tải:6

52/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh dự toán năm 2020 kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp về Phòng Kinh tế và Hạ tầng

lượt xem: 7 | lượt tải:8

5/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 12 | lượt tải:11

29/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Tuần Giáo khoá XI (nhờ văn phòng các xã, các cơ quan in giấy mời cho các Đại biểu HĐND huyện gửi tận tay)

lượt xem: 9 | lượt tải:10

51/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tờ trình và đề án thành lập trường THCS CHiềng Đông; thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập trường THCS CHiềng Đông

lượt xem: 5 | lượt tải:5

90/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 6 | lượt tải:7

91/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 6 | lượt tải:6

92/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 8 | lượt tải:6

93/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 6 | lượt tải:5

89/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:5

50/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

lượt xem: 8 | lượt tải:8

49/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính cacvs cấp huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:4

87/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 10/2020 HĐND huyện

lượt xem: 13 | lượt tải:9

86/HĐND-VP

Công văn Đồng ý điều chỉnh dự toán các đơn vị năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:15

48/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2020

lượt xem: 22 | lượt tải:17
GIẤY MỜI- TÀI LIỆU HỌP

99/GM-UBND

Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 12 | lượt tải:8

5/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 12 | lượt tải:7

98/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

lượt xem: 10 | lượt tải:6

97/GM-UBND

Giấy mời Họp thống nhất kết quả tính toán.

lượt xem: 17 | lượt tải:7

96/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

lượt xem: 14 | lượt tải:9

94/GM-UBND

Giấy mời tổ chức thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Chiềng Đông

lượt xem: 14 | lượt tải:10

95/GM-UBND

Giấy mời kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa công trình thủy điện Long Tạo.

lượt xem: 19 | lượt tải:18

85/GM-UBND

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của huyện Tuần Giáo giai đoạn 2017-2020

lượt xem: 18 | lượt tải:18

81/GM-UBND

Họp trực tuến toàn quốc về phòng, chống dịch bênh Covid-19

lượt xem: 44 | lượt tải:22

76/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn kiểm toán về việc hôc trợ thực hiện hai chương trình MTQG nông thôn mới và GNBV năm 2019

lượt xem: 71 | lượt tải:30
ẢNH HOẠT ĐỘNG
DSC07196-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07130-2.jpg
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

671/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:122

408/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

lượt xem: 215 | lượt tải:123

395/UBND-TP

Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 202 | lượt tải:143

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 157 | lượt tải:119

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 353 | lượt tải:173
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây