Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 (4) NGHỊ QUYẾT 20/07/2022 (4) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
202 (5) Nghị quyết 20/07/2022 (5) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Quài Cang
203 (6) Nghị quyết 20/07/2022 (6) NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
204 (3) Nghị quyết 20/07/2022 (3) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
205 (7) Nghị quyết 20/07/2022 (7) NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
206 (3) Nghị quyết 20/07/2022 (3) NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”
207 (1) Nghị quyết 20/07/2022 (1) NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh
6 tháng cuối năm 2022
208 (2) Nghị quyết 20/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
209 (2) Nghị quyết 20/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
210 506/BC-UBND 19/07/2022 Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
211 133/TTr-UBND 19/07/2022 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
212 136/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
213 140/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
214 134/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
215 142/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
216 23/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo Thẩm tra báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2022
217 26/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo số 506/BC-UBND, ngày 30/6/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
218 27/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.
219 33/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
220 34/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
221 35/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
222 36/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
223 29/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo Về việc chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
224 30/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
225 31/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án:Đường từ bản Phình Cứ đến Bãi Phiêng Vang ( Giai đoạn 1)
226 32/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án:Đường từ bản Phình Cứ đến Bãi Phiêng Vang ( Giai đoạn 1)
227 37/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
228 38/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về "Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo"
229 77/TB-MTTQ-BTT 19/07/2022 Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
230 541/BC-UBND 19/07/2022 Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
231 4/BC-BPC 19/07/2022 thẩm tra báo cáo của viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
232 5/BC-BPC 19/07/2022 thẩm tra báo cáo của toà án nhân dân huyện về công tác giải quyết xét xử các loại án việc 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
233 6/BC-BPC 19/07/2022 thẩm tra báo cáo của chi cục thi hành án dân sự huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
234 49/TTr-HĐND 19/07/2022 Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
235 48/TTr-HĐND 19/07/2022 Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
236 122/TTr-UBND 19/07/2022 Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Trần Khoa Phương)
237 497/BC-UBND 19/07/2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022
238 3/BC-BPC 19/07/2022 Báo cáo thẩm tra báo cáo của uỷ ban nhân dân huyện huyện về công tác phòng chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022
239 527/BC-UBND 19/07/2022 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022
240 494/BC-UBND 19/07/2022 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
241 51/BC-HĐND 19/07/2022 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (Trình tại kỳ họp tứ 4 HĐND huyện)
242 228/BC-UBND 19/07/2022 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
243 47/BC-HĐND 19/07/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
244 21/BC-BKTXH 19/07/2022 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của ban KT-XH
245 1/BC-BPC 19/07/2022 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện
246 9/BC-BDT 19/07/2022 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 Ban Dân Tộc
247 468/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
248 Số: /NQ-HĐND 18/07/2022 Dự thảo NQ KINH TẾ - XÃ HỘI, QP-AN
249 24/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Thẩm tra báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
250 25/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây