Baner Toàn trang

Kỳ họp thứ 3

265/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền, triển khai triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 37 | lượt tải:24

266/KH-UBND

Chuyển đổi số của cơ quan nhà nước huyện Tuần Giáo năm 2023

lượt xem: 52 | lượt tải:17

1800/UBND-VP

Công văn V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lý Súa Thao, cư trú tại Tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

lượt xem: 49 | lượt tải:16

1796/TB-UBND

V/v điều chỉnh thời gian, mời bổ sung thành phần dự họp Chương trình số 1795/CTr-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện - HỎA TỐC

lượt xem: 43 | lượt tải:11

132/CV-VP

Công văn V/v Đôn đốc giải quyết hồ sơ của công dân trên cổng dịch vụ công (lần 2)

lượt xem: 32 | lượt tải:14

264/KH-UBND

Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triên nguồn nhân lực chuyển đổi số huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

lượt xem: 42 | lượt tải:9

867/BC-UBND

Báo cáo Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 40 | lượt tải:24

869/BC-UBND

Kết quả thực hiện cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện (có biểu kèm theo)

lượt xem: 40 | lượt tải:20

870/BC-UBND

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

lượt xem: 81 | lượt tải:39

1779/UBND-VP

Công văn V/v trả đơn và hướng dẫn công dân Bà Lê Hồng Thư, cư trú tại bản Rạng Đông, xã Rạng Đông

lượt xem: 46 | lượt tải:15

1781/UBND-VP

Công văn Về việc đôn đốc giải quyết đơn của công dân

lượt xem: 41 | lượt tải:18

1783/UBND-TĐKT

Công văn Hướng dẫn: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

lượt xem: 35 | lượt tải:9

1785/UBND-NV

Công văn triển khai Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030”

lượt xem: 40 | lượt tải:10

1788/UBND-CA

Chấn chỉnh công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC

lượt xem: 38 | lượt tải:11

1792/UBND-TCKH

Công văn V/v thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình trạng quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022.

lượt xem: 40 | lượt tải:23

1795/CTR-UBND

Làm việc của Đoàn công tác UBND huyện Tuần Giáo tại một số công trình, dự án đang thực hiện công tác GPMB trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 40 | lượt tải:10

2010/QĐ-UBND

Quyết định gọi sĩ quan dự bị đi bổ túc Tiểu đoàn năm 2022

lượt xem: 40 | lượt tải:8

2011/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn các Khối, Cụm thi đua trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 41 | lượt tải:13

1770/UBND-TP

V/v yêu cầu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

lượt xem: 34 | lượt tải:23

1771/UBND-VP

Công văn V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

lượt xem: 34 | lượt tải:19

10/GM-HĐND

Giấy mời họp HĐND kỳ thứ 6

lượt xem: 6 | lượt tải:2

18/BC-CB

Báo cáo tình hình thực hiện NV chi bộ tháng 11.2022

lượt xem: 36 | lượt tải:10

60/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các xã, thị trấn

lượt xem: 34 | lượt tải:8

1801/CV-HĐND

Hướng dẫn chuẩn bị kỳ họp HĐND

lượt xem: 46 | lượt tải:17

72/BC-BKT

Báo cáo điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các xã thị trấn

lượt xem: 30 | lượt tải:5

5/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập kỳ họp

lượt xem: 43 | lượt tải:43

71/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị để thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí, chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP và chính sách chi trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP

lượt xem: 35 | lượt tải:4

58/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh tăng dự toán cho phòng Tài nguyên - Môi trường để thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (đợt 2 năm 2022)

lượt xem: 45 | lượt tải:8

59/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các đơn vị (điều chỉnh giảm 10 đơn vị)

lượt xem: 35 | lượt tải:22

113/TTHĐN-CV

Xin ý kiến điều chỉnh tăng dự toán (bản chuẩn)

lượt xem: 50 | lượt tải:9

114/CV-TTHĐND

Xin ý kiến điều chỉnh ngân sách

lượt xem: 41 | lượt tải:21

112/TTr-HĐND

Xin ý kiến chương trình kỳ họp

lượt xem: 45 | lượt tải:14

69/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của các cơ quan đơn vị

lượt xem: 42 | lượt tải:21

70/BC-BKT

Thẩm tra điều chỉnh dự toán cho phòng TN&MT, NN&PTNT

lượt xem: 35 | lượt tải:8

16/TB-UBND

Thông báo Lịch giám sát Ban pháp chế

lượt xem: 43 | lượt tải:7

111/HĐND-VP

Xin ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

lượt xem: 39 | lượt tải:7

68/TB-BKT

Thông báo lịch giám sát của Ban KTXH

lượt xem: 38 | lượt tải:5

110/BC-HĐND

Báo cáo Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XV

lượt xem: 38 | lượt tải:7

66/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định củ pháp luật về quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngan sách

lượt xem: 51 | lượt tải:19

109/HĐND-VP

Đề xuất chương trình kỳ họp

lượt xem: 238 | lượt tải:14

108/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 11 HĐND huyện

lượt xem: 50 | lượt tải:10

14/QĐ-BPC

Quyết định thành lập đoàn giám sát

lượt xem: 58 | lượt tải:15

15/KH-BPC

Kế hoạch Giám sát việc ban hành, triển khai và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn năm 2022 (gửi lại bản chuẩn số 15 Ban pháp chế)

lượt xem: 380 | lượt tải:30

13/TB-BDT

Lịch giám sát của Ban dân tộc HĐND huyên

lượt xem: 379 | lượt tải:36

56/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 55 | lượt tải:20

10/GM-HĐND

Giấy mời họp HĐND kỳ thứ 6

lượt xem: 6 | lượt tải:4

178/GM-UBND

Giấy mời Họp hội đồng công viên cây xanh huyện Tuần Giáo - HỎA TỐC

lượt xem: 5 | lượt tải:1

177/GM-UBND

Giấy mời Về việc xử lý vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng trên địa bàn xã Chiềng Sinh (hỏa tốc)

lượt xem: 6 | lượt tải:2

175/GM-UBND

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 42 | lượt tải:9

176/GM-UBND

Thống nhất xác định giá khởi điểm để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 91 tờ 20, khối Thắng Lợi

lượt xem: 37 | lượt tải:7

173/GM-UBND

Giấy mời Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giữa xã Mường Khong và xã Nà Sáy

lượt xem: 33 | lượt tải:6

174/GM-UBND

Giấy mời Tổ chức phiên đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất, thửa đất Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo(bản chuẩn)

lượt xem: 32 | lượt tải:13

170/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên ủy ban tháng 11 năm 2022 - HỎA TỐC

lượt xem: 50 | lượt tải:95

169/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành PCTH của thuốc lá năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 43 | lượt tải:11

166/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

lượt xem: 48 | lượt tải:45
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây