Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 (4) Nghị quyết 19/07/2022 (4) NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
2 (2) Nghị quyết 19/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
3 /NQ-HĐND 19/07/2022 NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”
4 (2) Nghị quyết 19/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
5 (1) Nghị quyết 19/07/2022 (1) NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh
6 tháng cuối năm 2022
6 (3) Nghị quyết 19/07/2022 (3) NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”
7 (7) Nghị quyết 19/07/2022 (7) NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
8 (3) Nghị quyết 19/07/2022 (3) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
9 (6) Nghị quyết 19/07/2022 (6) NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
10 (5) Nghị quyết 19/07/2022 (5) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Quài Cang
11 (4) NGHỊ QUYẾT 19/07/2022 (4) NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
12 229/BC-VKSTG 19/07/2022 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
13 76/BC-TA 19/07/2022 Báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
14 91/BC-THADS 19/07/2022 Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
15 55/BC-ĐGS 19/07/2022 Báo cáo Giám sát đất đai năm 2020, 2021
16 9/BC-BDT 18/07/2022 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 Ban Dân Tộc
17 1/BC-BPC 18/07/2022 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện
18 21/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của ban KT-XH
19 47/BC-HĐND 18/07/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
20 228/BC-UBND 18/07/2022 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
21 51/BC-HĐND 18/07/2022 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (Trình tại kỳ họp tứ 4 HĐND huyện)
22 494/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
23 527/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022
24 3/BC-BPC 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra báo cáo của uỷ ban nhân dân huyện huyện về công tác phòng chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022
25 497/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022
26 122/TTr-UBND 18/07/2022 Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Trần Khoa Phương)
27 48/TTr-HĐND 18/07/2022 Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
28 49/TTr-HĐND 18/07/2022 Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
29 6/BC-BPC 18/07/2022 thẩm tra báo cáo của chi cục thi hành án dân sự huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
30 5/BC-BPC 18/07/2022 thẩm tra báo cáo của toà án nhân dân huyện về công tác giải quyết xét xử các loại án việc 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
31 4/BC-BPC 18/07/2022 thẩm tra báo cáo của viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
32 541/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
33 77/TB-MTTQ-BTT 18/07/2022 Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
34 38/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về "Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo"
35 37/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
36 32/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án:Đường từ bản Phình Cứ đến Bãi Phiêng Vang ( Giai đoạn 1)
37 31/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án:Đường từ bản Phình Cứ đến Bãi Phiêng Vang ( Giai đoạn 1)
38 30/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
39 29/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Về việc chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
40 36/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
41 35/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
42 34/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
43 33/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
44 27/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.
45 26/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo số 506/BC-UBND, ngày 30/6/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
46 23/BC-BKTXH 18/07/2022 Báo cáo Thẩm tra báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2022
47 142/TTr-UBND 18/07/2022 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
48 134/TTr-UBND 18/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1)
49 140/TTr-UBND 18/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở xã Quài Cang
50 136/TTr-UBND 18/07/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây