Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 227/BÁOCÁO 10/12/2023 (2) Báo cáo kết quả công tác thi hành án năm 2023, phương hướng năm 2024
2 139/BC-TA 10/12/2023 (1) Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2023, phương hướng nhiệm vj trọng tâm công tác năm 2024
3 30/BC-BDT 10/12/2023 (2) Báo cáo Thẩm tra NQ kế hoạch sử dụng đât năm 2024
4 29/BC-BDT 10/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
5 DT-NQ 10/12/2023 (2) Dự thảo NGHỊ QUYẾT Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
6 250/TTr-UBND 10/12/2023 (1) Trình HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuần Giáo
7 DT Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024; 10/12/2023 (2) DT Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024;
8 851/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 ( Bản chuẩn 3)
9 92/TB-MTTQ-BTT 10/12/2023 Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
10 850/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (bản chuẩn)
11 856/BC-UBND 10/12/2023 (1) Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 ( bản chuẩn 3)
12 (3) Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 20 10/12/2023 (3) Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024;
13 (2) Nghị quyết về dự toán 10/12/2023 (2) Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;
14 (2) Dự thảo Nghị quyết 10/12/2023 (2) Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
15 Chương trình kỳ họp 04/12/2023 Chương trình kỳ họp
16 05/QĐ-HĐND 04/12/2023 Triệu tập kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026
17 DT 17/07/2023 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.
18 DT 17/07/2023 (9) NQ Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
19 DT 17/07/2023 (8) NQ Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
20 DT 17/07/2023 (5) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
21 DT 17/07/2023 (4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2024.
22 DT 17/07/2023 (3) Nghị quyết về điều chỉnh điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.
23 DT 17/07/2023 (2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.
24 DT 17/07/2023 (1) Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2023.
25 DT 14/07/2023 (4) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
26 DT 14/07/2023 (3) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022.
27 DT 14/07/2023 (2) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI.
28 DT 14/07/2023 (1) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
29 86a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình V/v: Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ; Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách)
30 108/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
31 85a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
32 34/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
33 33/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
34 32/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
35 31/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
36 30/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025
37 29/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
38 27/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2022
39 26/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
40 25/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2023
41 28/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
42 24/BC-BKT-XH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
43 23/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
44 87/TB-MTTTQ-BTT 14/07/2023 Thông báo về hoạt động của mặt trận tổ quốc
45 19/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của chi cục THA dân sự huyện
46 18/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm của toà án nhân dân huyện
47 17/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện
48 16/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác PCTN, tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm 2023
49 221/BC-VKS 13/07/2023 (11) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại kỳ họp thứ 7 khóa XXI Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo
50 14/BC-BDT 13/07/2023 (10) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây