Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 161/TTr-HĐND 13/12/2023 (5) Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
2 889/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trồng mắc ca năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
3 886/BC-UBND 13/12/2023 Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( bản chuẩn)
4 DTNQ 13/12/2023 (13) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa hệ thống chiếu
sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)
5 DTNQ 13/12/2023 (12) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
6 DTNQ 13/12/2023 (11) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Phang xã Chiềng Đông;
7 DTNQ 13/12/2023 (10) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Dửn xã
Chiềng Sinh;
8 DTNQ 13/12/2023 (9) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh;
9 DTNQ 13/12/2023 (8) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở;
10 DTNQ 13/12/2023 (7) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
11 DTNQ 13/12/2023 (15) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
12 DTNQ 13/12/2023 (14) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
13 90/BC-KTXH 13/12/2023 (9) Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
14 88/BC-KTXH 13/12/2023 (8) Báo cáo Thẩm tra về điều chỉnh đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
15 75/BC-KTXH 13/12/2023 (7) Báo cáo Thẩm tra Dự Thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trục QL6 (khu vực Quài Cang),
16 77/BC-KTXH 13/12/2023 (6) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở
17 79/BC-KTXH 13/12/2023 (5) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông
18 81/BC-KTXH 13/12/2023 (4) Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản bản Dửn xã Chiềng Sinh
19 83/BC-KTXH 13/12/2023 (3) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh
20 87/BC-KTXH 13/12/2023 (2) Báo cáoThẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
21 85/BC-KTXH 13/12/2023 (1) Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
22 272/TTr-UBND 12/12/2023 (9) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết
23 271/TTr-UBND 12/12/2023 (8) Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
24 887/BC-UBND 12/12/2023 Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI
25 888/BC-UBND 12/12/2023 (11) Báo cáo Trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
26 268/TTr-UBND 12/12/2023 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Văn Sơn)
27 269/TTr-UBND 12/12/2023 Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28 270/TTr-UBND 12/12/2023 Giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Nguyễn Hữu Nam)
29 73/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024
30 72/BC-KTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024
31 71/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.
32 70/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. Dự toán và phân bổ ngân sách đại phương năm 2024
33 DTNQ 11/12/2023 (4) Nghị quyết kết quả giám sát “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúpxã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022”;
34 DTNQ 11/12/2023 (3) Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Thường trựcHĐND huyện năm 2024
35 DTNQ 11/12/2023 (2) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024;
36 DTNQ 11/12/2023 (1) Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2024
37 882/BC-UBND 11/12/2023 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2024
38 DTNQ 11/12/2023 (4) Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
39 157/TTr-HĐND 11/12/2023 (1) Tờ trình về KP hoạt động của HDND
40 156/TB-HĐND 11/12/2023 (4) Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022”
41 68/BC-BKTXH 11/12/2023 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
42 69/BC-BKTXH 11/12/2023 (1) Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
43 702/BC-VKSTG 11/12/2023 (3) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND huyện.
44 DTNQ 11/12/2023 (3) Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Sau họp)
45 DTNQ 11/12/2023 (2) Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 (Sau họp)
46 DTNQ 11/12/2023 (1) Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh năm 2024
47 264/TTr-UBND 11/12/2023 (1) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo
48 263/TTr-UBND 11/12/2023 (2) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở
49 262/TTr-UBND 11/12/2023 (3) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh
50 261/TTr-UBND 11/12/2023 (4) Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà văn hoá bản Dửn xã Chiềng Sinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây