Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 31/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
102 32/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
103 33/BC-KTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
104 34/BC-BKTXH 14/07/2023 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
105 85a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
106 108/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
107 86a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình V/v: Điều chinh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ; Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách)
108 DT 14/07/2023 (1) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
109 DT 14/07/2023 (2) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI.
110 DT 14/07/2023 (3) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022.
111 DT 14/07/2023 (4) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
112 5/GM-HĐND 13/07/2023 Giấy mời Dự kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( bản chuẩn)
113 102/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
114 103/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
115 104/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
116 96/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
117 97/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
118 65/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022trên địa bàn huyện Tuần Giáo”
119 66/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
120 68/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021, 2022”
121 67/TTr-HĐND 13/07/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
122 108/TTr-UBND 13/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
123 506/BC-UBND 13/07/2023 (3) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện khóa XXI đến nay
124 61/BC-HĐND 13/07/2023 (6) Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
125 48/BC-HĐND 13/07/2023 (5) Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 ( Gửi lại bản chuẩn)
126 63/BC-HĐND 13/07/2023 (8) Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
127 49/BC-HĐND 13/07/2023 (9) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
128 19/BC-BKTXH 13/07/2023 (10) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện
129 13/BC-BPC 13/07/2023 (10) Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2023
130 14/BC-BDT 13/07/2023 (10) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
131 221/BC-VKS 13/07/2023 (11) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại kỳ họp thứ 7 khóa XXI Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo
132 16/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác PCTN, tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm 2023
133 17/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện
134 18/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm của toà án nhân dân huyện
135 19/BC-BPC 13/07/2023 Báo cáo thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của chi cục THA dân sự huyện
136 413/BC-UBND 11/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
137 446/BC-UBND 11/07/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2023
138 487/BC-UBND 11/07/2023 Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XXI)
139 102/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
140 97/TTr-UBND 11/07/2023 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
141 501/BC-UBND 11/07/2023 Báo cáo Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
142 492/BC-UBND 11/07/2023 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
143 493/BC-UBND 11/07/2023 (2) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023
144 474/BC-UBND 11/07/2023 (4) Báo cáo Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
145 60/BC-HĐND 11/07/2023 (7) Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
146 108/BC-CCTHA 11/07/2023 (13) Báo cáo kêt quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024
147 71/BC-TA 11/07/2023 (12) Báo cáo Báo cáo công tác giải quyết, xét xử 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm
148 320QĐ-HĐND 30/06/2023 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021- 2026
149 83/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra báo cáo tình hình thu chi ngân sách 2022, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
150 915/BC-UBND 14/12/2022 (1) Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây