Baner Toàn trang

Phát huy truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển huyện “cửa ngõ” xứng tầm

Thứ sáu - 18/11/2022 22:24 1.013 0
Cách đây 70 năm, ngày 20/11/1952, Tuần Giáo hoàn toàn được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân và phong kiến tay sai. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ với ý chí kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng Tuần Giáo và Ban Cán sự Đảng liên huyện Tuần Giáo - Châu Lai. Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng liên huyện, Nhân dân Tuần Giáo nhanh chóng ổn định đời sống, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang; tích cực lao động sản xuất, đóng góp của cải, công sức cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và tham gia chi viện cho cách mạng miền Nam góp phần giành thắng lợi mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Tuần Giáo kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện 10 tháng năm 2022. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra mô hình cà phê xen canh mắc ca tại bản Chế A, xã Tỏa Tình. Ảnh: Nguyễn Hiền

70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Là huyện “cửa ngõ” của tỉnh, Tuần Giáo đã phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, huyện Tuần Giáo đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp vừa phòng, chống dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là:

Thứ nhất, huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề; xây dựng, triển khai các chương trình kế hoạch hành động tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Huyện đã xác định “2 khâu đột phá”: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tập trung phát triển vùng cây ăn quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; Tập trung thu hút các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực từ đất đai và các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; triển khai một số dự án lớn.

Thứ hai, huyện đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2022 mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 55 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực ước đạt 37.934,5 tấn; tổng đàn gia súc ước đạt 89.325 con, đàn gia cầm ước đạt 955.000 con. Toàn huyện có 1.291,9ha cây cao su (sản lượng mủ khô đạt 1.187 tấn); 471,5ha cà phê (sản lượng cà phê nhân đạt 500 tấn); 1.566,9ha cây mắc ca. Đến nay huyện đã xây dựng 9 xã đạt từ 15 tiêu chí NTM trở lên (trong đó 5 xã đã được UBND tỉnh công nhận cơ bản đạt chuẩn NTM); bình quân số tiêu chí đạt 13,78 tiêu chí/xã; có 5 bản nông thôn mới; có 2 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận 3 sao. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực. Về thu hút đầu tư, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự án đầu tư theo quy định (Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng cây mắc ca kết hợp du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm tại xã Pú Xi, Mường Khong, Mường Thín, Mường Mùn, Nà Sáy, Mùn Chung; dự án đầu tư xây dựng siêu thị Hoa Ba Tuần Giáo…) Cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị đã có sự đổi thay rõ rệt, hệ thống thương mại dịch vụ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Thứ ba, huyện Tuần Giáo đã quan tâm phát triển văn hoá - xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; nhất là phát triển giáo dục với 55/66 trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, toàn huyện đã có 15/19 trạm y tế đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin và sống an toàn, thích ứng với dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 41,5% (giảm 8,22% so với cuối năm 2021). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thứ tư, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được đổi mới. Đến nay Đảng bộ huyện có hơn 4.700 đảng viên; hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bộ máy chính quyền được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị được chú trọng. Đến nay toàn huyện có gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó 91% có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên,17% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ huyện Tuần Giáo còn những tồn tại, hạn chế. Đó là: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; một số chỉ tiêu phát triển đạt thấp; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuần Giáo cần xác định, phân tích rõ nguyên nhân để đề ra giải pháp, quyết tâm khắc phục kịp thời.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Một là, quan tâm đầy đủ, toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân các dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, khai thác, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát nghiên cứu đầu tư trên địa bàn. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện hiệu quả “2 đột phá” Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên tăng chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Huy động các nguồn vốn, xúc tiến đầu tư để phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư các dự án lớn, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các chương trình dự án đầu tư công trung hạn; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, khẩn trương phối hợp các sở, ngành, cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh Phương án tích hợp quy hoạch huyện Tuần Giáo trong tổng thể của Quy hoạch tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương hoàn chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khắc phục, giải quyết triệt để những hạn chế trong triển khai các mô hình liên kết theo hướng rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp gắn với đảm bảo bao tiêu sản phẩm. Tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông - lâm sản theo chuỗi giá trị kinh tế cao; mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn đầu tư phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: Thảo quả, sa nhân, sơn tra, sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu... Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý là huyện cửa ngõ của tỉnh. Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên trên địa bàn theo đúng quy hoạch.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đào tạo nghề và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm, nâng cao trình độ dân trí. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn và các giải pháp giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mái ấm nghĩa tình trên địa bàn huyện. Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; giữ vững thành tích chống dịch của tỉnh, của huyện trong thời gian qua.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp, hình thành các điểm “nóng”.

Lê Thành Đô              

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguồn http://dienbien.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

74/KH-UBND

Triển khai thực hiện Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

lượt xem: 11 | lượt tải:6

165/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2023

lượt xem: 19 | lượt tải:7

308/UBND-LĐTBXH

Tham mưu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác ATVSLĐ năm 2023

lượt xem: 24 | lượt tải:12

157/BC-UBND

Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I/2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 17 | lượt tải:4

72/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng Bản văn hóa du lịch cộng đồng Bản Lồng - xã Tỏa Tình năm 2023

lượt xem: 20 | lượt tải:4

158/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

lượt xem: 25 | lượt tải:11

221/QĐ-XPVPHC

Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

lượt xem: 23 | lượt tải:0

299/UBND-CA

Kiện toàn và tổ chức hoạt động của đội dân phòng trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 21 | lượt tải:8

162/BC-BHXH

Tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 17 | lượt tải:13

219/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06

lượt xem: 20 | lượt tải:8

302/UBND-NN

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:5

303/UBND-TNMT

V/v rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường

lượt xem: 19 | lượt tải:4

304/UBND-BTCD

Đôn đốc giải quyết đơn của công dân

lượt xem: 20 | lượt tải:14

305/UBND-LĐTBXH

Cho phép Công ty cổ phần Hợp tác nhân lực quốc tế Vinaco tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện Tuần Giáo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

lượt xem: 18 | lượt tải:6

256/TB-UBND

Thông báo Triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự Phỏng vấn Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 104 | lượt tải:53

260/TB-UBND

Thông báo Đến cá nhân không đủ điều kiện dự Phỏng vấn Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 88 | lượt tải:26

249/UBND-VP

V/v rà soát thống kê số lượng trong độ tuổi lao động trên địa bàn (HỎA TỐC)

lượt xem: 85 | lượt tải:16

63/KH-BCĐ

Kế hoạch tuyên truyền tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ năm 2023

lượt xem: 71 | lượt tải:77

64/KH-UBND

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa huyện Tuần Giáo năm 2023

lượt xem: 77 | lượt tải:14

130/BC-UBND

Báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 72 | lượt tải:17

230/CTr-TT HĐND

Chương trình công tác tháng 03/2023 của TT HĐND

lượt xem: 86 | lượt tải:18

1/NQ-TTHĐND

Nghị quyết V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3

lượt xem: 31 | lượt tải:21

2/CV-BDT

Đề xuất chuyên đề giám sát năm 2024

lượt xem: 142 | lượt tải:122

4/CV-BKTXH

Đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của TT HĐND huyện

lượt xem: 175 | lượt tải:52

5/BPC

Đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2024

lượt xem: 145 | lượt tải:121

14/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp tháng 02/2023 của Thường trực HĐND huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 97 | lượt tải:16

220QĐ-UBND

Quyết định V/v Điều chỉnh, phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

lượt xem: 99 | lượt tải:10

13/KH-HĐND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

lượt xem: 116 | lượt tải:21

11/CV-HĐND

Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo HĐND huyện

lượt xem: 102 | lượt tải:13

3/BC-BKTXH

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023, Ban KTXH

lượt xem: 135 | lượt tải:22

10/CV-TTHĐND

Công văn đề xuất nội dung phối hợp

lượt xem: 132 | lượt tải:16

9/CV-TTHĐND

Công văn Đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 152 | lượt tải:25

1/GM-HĐND

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 2/2023

lượt xem: 129 | lượt tải:124

1/KH-BDT

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023

lượt xem: 202 | lượt tải:188

112/HĐND-VP

V/v tăng cường thực hiện Quy chế làm việc và báo cáo thống kê công tác ban hành các Nghị quyết của HĐND nhiệm kì 2021-2026

lượt xem: 184 | lượt tải:16

6/CV-HĐND

Công văn Điều chỉnh QH chi tiết khu dân cư số 2

lượt xem: 210 | lượt tải:308

5/HĐND-CTR

Chương trình công tác tháng 02/2023

lượt xem: 202 | lượt tải:21

1/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2023

lượt xem: 332 | lượt tải:339

96/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh dự toán năm 2022 cho các đơn vị ( 10 đơn vị)

lượt xem: 291 | lượt tải:35

97/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh dự toán các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp Kinh tế năm 2022

lượt xem: 268 | lượt tải:31

98/BC-BKTXH

Thẩm tra Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho công trình: Đường từ bản Co Đứa – TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo từ nguồn tăng thu ngân sách huyện Tuần Giáo năm 2022

lượt xem: 278 | lượt tải:17

101/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh tăng kinh phí cho phòng LĐ TB&XH để thực hiện chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, năm 2022

lượt xem: 316 | lượt tải:11

140/BC-HĐND

Báo cáo xếp loại cán bộ 2022 (gửi lại bản chuẩn)

lượt xem: 266 | lượt tải:40

87/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 cho các đơn vị

lượt xem: 248 | lượt tải:15

100/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch vốn cho các công trình từ nguồn dự phòng ngân sách và nguồn bổ sung của tỉnh, năm 2022

lượt xem: 288 | lượt tải:22

41/GM-UBND

Giấy mời Tổ chức làm việc cùng Công ty cổ phần Copper Mountain Energy về việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện sinh khối

lượt xem: 13 | lượt tải:2

39/GM-UBND

Giấy mời họp về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 (HỎA TỐC)

lượt xem: 15 | lượt tải:2

40/GM-UBND

Giấy mời triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện (HỎA TỐC)

lượt xem: 13 | lượt tải:11

37/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 3 năm 2023 ( thay đổi thời gian họp)

lượt xem: 32 | lượt tải:16

38/GM-UBND

Dự Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Điện Biên năm 2022

lượt xem: 15 | lượt tải:7

33/GM-UBND

Tham dự buổi tiếp nhận bàn giao Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo (HỎA TỐC)

lượt xem: 144 | lượt tải:13

34/GM-UBND

Tổ chức buổi họp thống nhất giải quyết những vướng mắc liên quan đến xử lý về đất và tài sản trên đất của Trung tâm đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo

lượt xem: 79 | lượt tải:8

32/GM-UBND

Giấy mời dự buổi làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 63 | lượt tải:8

31/GM-UBND

Tổ chức làm việc cùng các cơ quan, đơn vị về việc phát triển cây Mắc Ca (HỎA TỐC)

lượt xem: 60 | lượt tải:8

30/GM-UBND

Giấy mời làm việc với các cơ quan đơn vị về việc rà soát quy trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3 và Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 33 | lượt tải:13
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây